ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ

ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ

Збірник наукових праць

УДК 37

ББК 74

 П 78 Проблеми освіти: збірник наукових праць. ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”.  К., 2018.  Вип. 90. 240 с.

У збірнику наукових праць представлено матеріали наукових досліджень з проблеми  становлення та розвитку науково-педагогічних шкіл; обґрунтовано феномен наукової школи та теоретико-методологічні засади її діяльності у дискурсі сучасної педагогічної думки;  розглянуто актуальні проблеми дослідження, які здійснюються у межах наукових шкіл, зокрема  проаналізовано  значення наукових шкіл у формуванні професійної компетентності майбутнього педагога/фахівця; визначено ресурси вітчизняної педагогіки та роль учителя у розбудові Нової української школи; висвітлено нагальні проблеми професійної та інклюзивної освіти у порівняльному контексті.

Для широкого кола освітян, науковців, усіх, хто цікавиться інноваційними технологіями в освіті.

Збірник входить до Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН від 24.10.2017  № 1413), в яких можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт у галузі педагогіки на здобуття ступенів доктора наук, кандидата наук та доктора філософії.

Г о л о в н и й   р е д а к т о р: Завалевський Ю. І., д-р пед. наук, професор.

Р е д а к ц і й н а   к о л е г і я:

Гончарова Н.О. –  канд.  пед.  наук; Дубасенюк О.А. – д-р  пед. наук, професор, почесний академік НАПН України; Євтух М.Б. – д-р пед. наук, професор, дійсний член НАПН України; Ельбрехт О. М. – д-р пед. наук, доцент; Жалдак М. І. – д-р пед. наук, професор, дійсний член НАПН України; Ївженко Ю. В. – канд. пед. наук (відповідальний секретар); Клокар Н. І. – д-р пед. наук, професор; Луговий В. І. д-р пед. наук, професор, дійсний член НАПН України, перший віце-президент НАПН України; Леута О. І. – д-р філос.наук, професор; Ляшенко О. І. – д-р пед. наук, професор, дійсний член НАПН України; Олійник В. В. – д-р пед. наук, професор, дійсний член НАПН України; Польтуржискi Йозеф – доктор хабілітований, доцент, професор Варшавського університету (Полоцьк, Польща); Прокопенко І. Ф. – д-р пед. наук, професор, дійсний член НАПН України;  Радкевич В. О. – д-р пед. наук,  професор, дійсний член НАПН України; Сафонов Ю. М. – д-р екон. наук, професор (заступник головного редактора; Удалова О. Ю. – канд. пед. наук, доцент; Чайковський А. С. – д-р істор. наук, професор.

В і д п о в і д а л ь н і  з а   в и п у с к: Вознюк О. В., – д-р пед. наук, доцент; Ївженко Ю. В. – канд. пед. наук; Королюк О. М. – канд. пед. наук, доцент.

Адреса редколегії: 03035, Київ, вул.. Митрополита Василя Липківського, 36, каб. 319, тел: (044) 248-23-09, E-mail: P_education@ukr.net

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 22200 – 12100ПР від 08 липня 2016 року.

Рекомендовано до друку Вченою радою ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”

(протокол № 8  від 31 жовтня 2018)

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей. Редколегія залишає за собою право скорочувати та редагувати подані матеріали. Рукописи не повертаються.

 

© Державна наукова установа

“Інститут модернізації змісту освіти”, 2018

© Автори статей

ЗАВАНТАЖИТИ ПОВНІСТЮ: Збірник в пдф